1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu (nomā) elektrodivriteni:
1.2. Elektrodivriteņa, tā aprīkojuma un inventāra vērtība, līgumu parakstot ir EUR 1200,00 (tūkstoš divi simti eiro), turpmāk – Elektrodivritenis.
1.5. Elektrodivriteņa lietošanas teritorija ir Latvija.
1.6. Nomnieks ir saņēmis Elektrodivriteni labā tehniskā stāvoklī, bez rāmja, dzinēja, baterijas un riepu bojājumiem, ar uzlādētu bateriju.
1.7. Vienlaicīgi ar Elektrodivriteni Nomniekam tiek nodota Elektrodivriteņa atslēga un slēdzene.
1.8. Nomnieka paraksts zem šī līguma teksta apliecina, ka Nomnieks Elektrodivriteņi ir saņēmis šajā līgumā norādītajā tehniskajā stāvoklī un Nomniekam pret to nav nekādu iebildumu.
1.9. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Elektrodivriteņa lietošanas noteikumiem.

2. NOMAS MAKSA UN CITI IESPĒJAMIE MAKSĀJUMI
2.1. Par Elektrodivriteņa lietošanu Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam nomas maksu.
2.2. Ja Nomnieks šajā līgumā noteiktajā termiņā nav atdevis Elektrodivriteni Iznomātājam, tad Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar 2.3. punkta pārrēķinu.
2.3. Atgriežot Elektrodivriteni ar vairāk kā 30 minūšu nokavēšanos tiek aprēķināta papildu maksa par pārtērēto laiku pēc esošās nomas maksas likmes.
2.4. Ja Nomnieks atdod Iznomātājam Elektrodivriteni pirms šī līguma termiņa beigām, tad samaksātā nomas maksa Nomniekam netiek atmaksāta.
2.5. Elektrodivriteņa, pazaudēšanas gadījumā Nomnieks atlīdzina Iznomātājam zaudējumus par neatgriezto Elektrodivriteņi apmērā.

3. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Nomnieka pienākums ir ievērot visus Elektrodivriteņa lietošanas noteikumus 1.pielikums.
3.2. Nomnieka pienākums ir uzņemties pilnu atbildību par Elektrodivriteņa ekspluatāciju, ekspluatācijas laikā radītajiem bojājumiem. Bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā Nomnieks nes pilnu materiālo atbildību par nomā saņemto Elektrodivriteni.
3.3. Nomnieka pienākums Elektrodivriteņa zādzības, vai nozaudēšanas gadījumā ir nekavējoties ziņot Iznomātājam tādējādi dodot iespēju izmantojot GPS un GSM izsekošanas sistēmas atgūt Elektrodivriteni un tā inventāru.
3.4. Nomniekam ir tiesības pirms līguma noslēgšanas pārliecināties, vai Elektrodivritenis atbilst ekspluatācijai un vērsties pie Iznomātāja ar lūgumu samainīt bojāto Elektrodivriteni, tā aprīkojumu un/vai inventāru.
3.5. Nomniekam ir aizliegts:
3.5.1. Braukt ar Elektrovelosipēdu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē;
3.5.2. Pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus.
3.6. Ja pēc šī līguma termiņa beigām noskaidrojas, ka Nomniekam ir nenokārtotas saistības ar trešajām personām vai ar Iznomātāju, Nomniekam ir pienākums nokārtot visas minētās saistības un Nomniekam tiek piemērotas šajā līgumā noteiktās sankcijas.
3.7. Nomnieks ir atbildīgs par katru zaudējumu, kas nodarīts Iznomātājam, un noticis šī līguma noteikumu pārkāpuma, Nomnieka neuzmanības vai ļaunprātības dēļ.
4. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Iznomātājam ir pienākums instruēt Nomnieku par Elektrodivriteņa ekspluatācijas noteikumiem.
4.2. Iznomātāja pienākums ir pārliecināties, ka Elektrodivritenis Nomniekam tiek izsniegts pilnīgā ekspluatācijas kārtībā.
4.3. Iznomātājam ir tiesības aizturēt drošības naudu, ja Nomnieks atgriezis bojātu vai nav atgriezis Elektrodivriteni.
4.4. Iznomātājam ir tiesības veikt GPS un GSM sekošanu Elektrodivritenim, lai garantētu tā drošību un veiktu maršrutu analīzi un to publiskot.
4.5. Iznomātājam ir tiesības sazināties ar Nomnieku, aizdomu gadījumā, ja Elektrodivritenis tiek lietots ārpus atļautās teritorijas, nomas laika un citos aizdomīgos gadījumos, kas liecina par Elektrodivriteņa nesankcionētu lietošanu.
5. ELEKTROVELOSIPĒDA BOJĀJUMI, ZĀDZĪBA UN LĪDZĪGI GADĪJUMI
5.1. Ja Elektrodivritenis nomas termiņa laikā tiek nozagts, nolaupīts, sabojāts vai kļuvis nelietojams, Nomniekam ir pienākums par to nekavējoties ziņot policijai pa tel. Nr. 112 un Iznomātājam tel. 20465432. Ja Elektrodivritenis ir nozagts, vai kļuvis nelietojams, Nomnieks atlīdzina Iznomātājam visu šī līguma 1.2.punktā noteikto Elektrodivriteņa vērtību, kāda tam bija pirms zādzības vai kļūšanas par nelietojamu.
5.2. Ja Elektrodivritenis ir sabojāts nomas laikā, Nomniekam ir jāsedz Iznomātājam zaudējumi, kas saistīti ar Elektrodivriteņa remontu vai, ja Elektrodivritenis nav remontējams bojājumu dēļ, tad jāatlīdzina Iznomātājam Elektrodivriteņa vērtība šī līguma 1.2. punktā minētajā apmērā.

6. ELEKTROVELOSIPĒDA ATDOŠANA
6.1. Šajā līgumā noteiktajā termiņā Nomnieks atdod Iznomātājam Elektrodivriteni. Vienlaicīgi ar Elektrodivriteni Nomnieks atdod Iznomātājam Elektrodivriteņa atslēgas, saslēgu un saistīto inventāru.
6.2. Ja Nomnieks ir atdevis bojātu Elektrodivriteni, bojātu atslēgu, bojātu saslēgu un/vai inventāru, Nomnieks pilnībā atlīdzina Iznomātājam radušos zaudējumus.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka šī līguma noteikumi viņam ir saprotami, viņš ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par Elektrodivriteni, tā lietošanas noteikumiem, norēķināšanās veidu un kārtību, līguma izpildes kārtību un atbildību saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, un piekrīt visiem šī līguma noteikumiem. Persona, kura ir parakstījusi šo līgumu Nomnieka vārdā (Nomnieka pārstāvis), ir personiski atbildīga par šajā līgumā noteikto Nomnieka pienākumu izpildi.
7.2. Parakstot šo līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt šādu līgumu un uzņemties šajā līgumā ietvertās tiesības un pienākumus.
7.3. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Elektrodivritenis tiek izsniegts Nomniekam, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.4. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa un pārņemt Elektrodivriteni savā valdījumā, ja Nomnieks bojā Elektrodivriteni vai citādi pārkāpj šī līguma prasības attiecībā uz Elektrodivriteņa izmantošanu vai glabāšanu.
7.5. Šo līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, Pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā šī līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
7.6. Ja kāda šī līguma daļa tiek atzīta par spēkā neesošu, tas nepadara par spēkā neesošiem citus šī līguma noteikumus.
7.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, to noteiktajā kārtībā.
7.8. Šis līgums ir uzrakstīts divos identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lappusēm, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.